Nacionalinės institucijos

Lietuvos Respublikos Seimas http://www.lrs.lt/
Lietuvos Respublikos Prezidentas http://www.lrp.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybė http://www.lrv.lt/
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija http://www.tm.lt/
Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos http://www.etd.lt/
Centrinė hipotekos įstaiga http://www.lhr.lt/
Lietuvos advokatūra http://www.advoco.lt
Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra http://www.prokuraturos.lt
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba http://www.stt.lt/
Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas http://www.vsd.lt
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė http://www.vkontrole.lt/
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga http://www.lrski.lt/
Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai
Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija http://www.vrk.lt/
Vyriausioji administracinių ginčų komisija http://www.vagk.lt/lt/
Lietuvos bankas http://www.lb.lt
Valstybės įmonė Registrų centras http://www.registrucentras.lt/
Antstolių rūmai http://www.antstoliai.lt/
Notarų rūmai http://www.notarai.lt
 
Teismai

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas http://www.lrkt.lt/
Lietuvos Aukščiausiasis teismas http://www.lat.lt
Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas http://www.lvat.lt
Lietuvos apeliacinis teismas http://www.apeliacinis.lt/
Vilniaus komercinio arbitražo teismas http://www.arbitrazas.lt/index.php?handler=lt.aboutus
Nacionalinė teismų administracija http://www.teismai.lt
 
Kiti informaciniai portalai

Teisės portalas „Infolex“ http://www.infolex.lt/portal/start.asp
Teisinės informacijos centras http://www.tic.lt/
Europos Sąjungos teisės portalas http://europa.eu/
 
Tarptautinės institucijos ir organizacijos

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (ECJ) http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/curia
Europos Žmogaus Teisių Teismas (ECHR) http://www.echr.coe.int/echr/
Tarptautinis Baudžiamasis teismas (ICC) http://www.icc-cpi.int/
Tarptautinė advokatų asociacija (IBA) http://www.ibanet.org/
Union Internationale des Avocats (UIA) http://www.uianet.org
Equality of Human Rights Commission (EHRC) http://www.equalityhumanrights.com/en/Pages/default.aspx
© 2014 Morkūnas Legal Bureau