Darbo ir imigracijos teisė

·        Darbo, konfidencialumo, nekonkuravimo ir kitų sutarčių rengimas.
·        Juridinių asmenų vidaus teisės aktų rengimas.
·        Atstovavimas rengiant ir sudarant kolektyvines sutartis, konsultacijos kolektyvinių sutarčių vykdymo, galiojimo ir kitais klausimais.
·        Konsultacijos darbo sutarties pasibaigimo, darbuotojų atleidimo, išeitinių išmokų, darbo užmokesčio ir kitais su darbo teise susijusiais klausimais.
·        Leidimų laikinai (nuolat) gyventi Lietuvoje gavimas, gyvenamosios vietos deklaravimas.
·        Leidimų dirbti, vizų gavimas.
·        Konsultacijos teisės į pilietybę klausimais.
·        Atstovavimas įvairiose valstybės institucijose, teismuose.
 
Finansų ir mokesčių teisė

·        Konsultacijos įvairiais mokesčių klausimais (įskaitant užsienio piliečių apmokestinimą, atskirų verslo organizavimo formų mokestinių pasekmių analizę, mokesčių lengvatų taikymą, turto ir pajamų deklaravimą).
·        Paskolų sutarčių rengimas, kitų su terminuotomis, subordinuotomis, sindikuotomis paskolomis, obligacijų, vekselių bei kitų skolos vertybinių popierių išleidimu susijusių klausimų sprendimas.
·        Atstovavimas mokestiniuose ginčuose, taip pat valstybės institucijose kitais atvejais.
·        Konsultacijos dėl vertybinių popierių išleidimo į viešą ir neviešą apyvartą, oficialaus pasiūlymo paskelbimo, įgyvendinimo.
·        Sutarčių, susijusių su vertybinių popierių perleidimu, įgijimu, rengimas.
·        Prospektų, memorandumų, pranešimų apie paketo įsigijimą (netekimą) rengimas.
·        Atstovavimas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje, teismuose, arbitražuose.
 
Intelektinė nuosavybė

·        Autorinių, licencinių ir kitų sutarčių rengimas.
·        Prekių ženklų, patentų, dizaino, interneto svetainių, puslaidininkių gaminių topografijų, licencinių, sublicencinių sutarčių registravimas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure.
·        Konsultacijos autorių ir gretutinių teisių, prekių ženklų, patentų, komercinių paslapčių, dizaino ir kitais su intelektine nuosavybe susijusiais klausimais.
·        Atstovavimas valstybės institucijose, teismuose sprendžiant ginčus dėl intelektinės ir pramoninės nuosavybės objektų apsaugos.
 
Įmonių teisė

·        Juridinių asmenų steigimas, reorganizavimas, restruktūrizavimas, pertvarkymas, bankrotas ir likvidavimas.
·        Įmonių filialų bei atstovybių steigimas ir likvidavimas.
·        Juridinių asmenų organų sprendimų įforminimas; akcininkų susirinkimų organizavimas.
·        Valdybos bei stebėtojų tarybos darbo reglamentų rengimas.
·        Akcininkų (tiek kontroliuojančių, tiek mažumos) atstovavimas akcininkų susirinkimuose, teismuose, arbitražuose.
·        Įmonių įsigijimas, susijungimas, prijungimas, perleidimas ir su tuo susiję sandoriai.
·        Akcijų pirkimo ar pardavimo, akcijų pasirašymo, akcininkų sutarčių rengimas.
·        Konsultacijos dėl investavimo į įmones, su tuo susijusių sandorių dokumentų rengimas.
·        Teisinio audito atlikimas (angl. due diligence), ataskaitų pateikimas; įmonės duomenų kambario parengimas.
·        Investuotojo atstovavimas privatizavimo procedūrose (įskaitant pagalbą rengiant paraišką dalyvauti privatizavimo procese, derybas dėl privatizavimo sandorio, privatizavimo sutarties ir kitų dokumentų rengimą).
 
Komercinė Teisė

·        Konsultacijos verslo teisinio reglamentavimo klausimais.
·        Leidimų bei licencijų, reikalingų juridinių asmenų verslui, gavimas.
·        Konsultacijos dėl komercinio atstovavimo, komiso, distribucijos, franšizės, rangos, pavedimo ir kitų su juridinio asmens verslu susijusių sutarčių, tokių sutarčių rengimas.
·        Atstovavimas verslo sandoriuose, derybose, valstybės ir savivaldybių institucijose, ginčuose, kylančiuose iš verslo sandorių.
·        Konsultacijos dėl juridinio asmens verslo (gamybos) organizavimo, vartotojų teisių apsaugos, reklamos.
 
Konkurencijos Teisė

·        Konsultacijos dėl sudaromų susitarimų ir konkurencijos teisės normų, reglamentuojančių draudžiamus susitarimus, atitikimo.
·        Konsultacijos koncentracijos kontrolės, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, nesąžiningos konkurencijos, lyginamosios ir klaidinančios reklamos, neteisėtos valstybės pagalbos klausimais.
·        Pranešimų apie koncentraciją rengimas, leidimų vykdyti koncentraciją, atlikti atskirus koncentracijos veiksmus gavimas.
·        Skundų dėl konkurenciją ribojančių veiksmų rengimas
Atstovavimas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje, teismuose.
 
Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

·        Nekilnojamojo turto perleidimo, įgijimo, nuomos, subnuomos, panaudos ir kitokių sutarčių rengimas.
·        Konsultacijos dėl nekilnojamojo turto ir investicijų į jį, pastatų (statinių) statybos, žemės sklypų suformavimo.
·        Atstovavimas derybose dėl sandorių, susijusių su nekilnojamuoju turtu, taip pat įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijose, teismuose, arbitražuose.
·        Leidimų, pažymų, pažymėjimų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, gavimas.
·        Nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų registravimas Nekilnojamojo turto register.
·        Hipotekos, kilnojamųjų daiktų įkeitimo registravimas Lietuvos Respublikos hipotekos registre, hipotekos perleidimas, hipotekos ginčai.
·        Visų rūšių sutarčių, susijusių su statybos darbais, rengimas.
·        Atstovavimas sprendžiant ginčus, kylančius tarp užsakovo, vykdytojo ir rangovo bei trečiųjų šalių.
 
Teismas ir komercinis arbitražas

·        Atstovavimas teismuose nagrinėjant civilines, administracines, darbo, mokesčių, konkurencijos bylas.
·        Konsultacijos dėl ieškinio užtikrinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
·        Visų procesinių dokumentų rengimas (įskaitant ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus į ieškinius ar priešieškinius, dublikus, triplikus, atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus bei atsiliepimus į juos).
·        Atstovavimas tarptautiniame ir vietos komerciniame arbitraže, visų parengiamųjų bei procesinių dokumentų rengimas pagal Vilniaus komercinio arbitražo, ICC, UNCITRAL, ICSD, SCC arbitražo instituto bei kitus arbitražo reglamentus.
·        Konsultacijos su komerciniu arbitražu susijusiais klausimais, tarp jų bylos pradžios, arbitrų skyrimo, bylos nagrinėjimo, reikalavimo užtikrinimo priemonių ir kitais klausimais.
·        Atstovavimas pripažįstant ir vykdant užsienio teismų ir arbitražų sprendimus Lietuvoje bei Lietuvos teismų ir arbitražų sprendimus užsienyje.
·        Konsultacijos dėl alternatyvių ginčų sprendimo būdų (taikinimo, tarpininkavimo, greitojo arbitražo ir kt.).
 
Telekomunikacijos ir informacinių technologijų teisė

·        Kompiuterinės ir programinės įrangos tiekimo, pirkimo, konsultacinių, techninės priežiūros, telekomunikacijų įrangos sutarčių rengimas.
·        Konsultacijos dėl Lietuvos telekomunikacijų rinkos reglamentavimo, kompiuterinės įrangos, programų ir technologijų platinimo, licencijavimo, gamybos.
·        Atstovavimas derybose su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba bei sprendžiant ginčus teismuose.
 
Verslo finansavimas ir atsiskaitymai

·        Konsultacijos teisiniais lizingo, faktoringo, forfeitingo, kreditavimo, kredito linijų, overdrafto klausimais. Lizingo, faktoringo, forfeitingo, overdrafto, kreditavimo ir kredito linijų sutarčių rengimas.
·        Atstovavimas derybose dėl sandorių, susijusių su verslo finansavimu.
·        Konsultacijos garantijų, banko garantijų, laidavimo klausimais. Garantijos ir laidavimo sutarčių rengimas.
·        Įsakomieji ir paprastieji vekseliai, čekiai, diskontavimas, konsultacijos šių finansinių priemonių naudojimo verslo praktikoje klausimais.
·        Konsultacijos atsiskaitymų tarptautinėje prekyboje klausimais: akredityvas, inkaso. Sandorių palaikymas klientams atsiskaitant akredityvo ar inkaso būdu.
·        Konsultacijos kreditų draudimo klausimais.
·        Atstovavimas teismuose, arbitražuose sprendžiant ginčus, kylančius iš su verslo finansavimu ir atsiskaitymais susijusių santykių.
       
Viešieji Pirkimai

·        Konsultacijos dėl viešųjų pirkimų procedūrų, viešųjų pirkimų subjektų teisių, pareigų ir atsakomybės, ginčų dėl viešųjų pirkimų sprendimo tvarkos bei kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais.
·        Perkančiosios organizacijos (tiekėjo) atstovavimas viešųjų pirkimų procedūrose (įskaitant pagalbą organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pasiūlymus, pretenzijas, ieškinius, sudarant ir vykdant viešojo pirkimo sandorius, sprendžiant ginčus perkančiojoje organizacijoje, teismuose, Viešųjų pirkimų tarnyboje).© 2014 Morkūnas Legal Bureau